ПРЕВОД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ (С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА)

Учебен план - редовно обучение

 

Дисциплина

общо

лекции

упражнения

извънаудиторни

общо

кредити

форма на завършване

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

             

Задължителни дисциплини

             

Теория и методология на превода

30

30

 0

60

90

3

изпит

Професията на преводача

20

0

20

40

60

2

изпит

Практикум по превод – І част (английски език)

Социално-икономически:

- общество и политика, масови комуникации;

- образование, изкуство и култура;

- право;

- бизнес и икономика

72

0

72

168

240

8

изпит

Редактиране на текст

20

20

0

40

60

2

изпит

Информационни технологии и превод

30

30

0

60

90

3

изпит

Преводаческа практика І част

10

0

10

50

60

2

курсов проект

Избираеми дисциплини

             

Избираема теоретична дисциплина 1

15

15 

0

45

60

2

курсов проект

Практикум по превод – І част (втори език) Социално-икономически:

- общество и политика, масови комуникации;

- образование, изкуство и култура;

- право;

- бизнес и икономика

72

0

72

168

240

8

 

ОБЩО:

269

95

174

631

900

30

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

             

Задължителни дисциплини

             

Практикум по превод - ІІ част (английски език) Научно-технически:

- наука и технологии;

- архитектура и строителство;

- екология и селско стопанство;

- медицина

72

0

 72

168

240

8

изпит

Преводаческа практика ІІ част

10

0

10

50

60

2

курсов проект

Избираеми дисциплини

             

Избираема теоретична дисциплина 2

15

15

0

45

60

2

курсов проект

Практикум по превод - ІІ част (втори език)

Научно-технически:

- наука и технологии;

- архитектура и строителство;

- екология и селско стопанство;

- медицина

72

0

72

168

240

8

изпит

Държавен изпит – защита на магистърска работа

0

0

0

300

300

10

ДИ

ОБЩО:

169

15

154

731

900

30

 
               

ВСИЧКО:

438

110

328

1362

1800

60

 

 

Списък с избираеми дисциплини

 • Писмен превод за европейските институции. Терминология и бази от данни
 • Приложни аспекти на преводната теория
 • Анализ на текста и дискурса
 • Увод в европейската интеграция
 • Управление на проекти и предприемачество
 • Бизнес етикет и протокол
 • Интеркултурна комуникация
 • Увод в устния превод
 • Основи на езикознанието. Лингвистична терминология
 • Превод за издателствата
 • Художествен превод
 • Мултикултурализъм и медии
 • Език и култура. Езикова картина на света
 • Открита катедра (гостуващи лектори)

Държавни изпитни сесии

Първа държавна изпитна сесия – юни 
Втора държавна изпитна сесия – ноември