ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ (С ЕДИН ЧУЖД ЕЗИК)

Учебен план - редовно обучение

 

Дисциплина общо лекции упражнения извънаудиторни общо кредити форма на завършване
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР              
Задължителни дисциплини              
Теория и методология на превода 30 30 0 60 90 3 изпит
Професията на преводача 20 0 20 40 60 2 изпит
Практикум по превод – І част
Социално-икономически:
- общество и политика, масови комуникации;
- образование, изкуство и култура;
- право;
- бизнес и икономика
72 0 72 168 240 8 изпит
Интеркултурна комуникация – І част 20 20 0 40 60 2 изпит
Интеркултурна комуникация – ІI част 20 20 0 40 60 2 изпит
Редактиране на текст 20 20 0 40 60 2 изпит
Информационни технологии и превод 30 30 0 60 90 3 изпит
Мултилингвизъм и лингвокултурно разнообразие на Европа 15 15 0 45 60 2 изпит
Преводаческа практика І част 10 0 10 50 60 2 курсов проект
Избираеми дисциплини              
Избираема дисциплина 1 15 15 0 45 60 2 курсов проект
Избираема дисциплина 2 15 15 0 45 60 2 курсов проект
ОБЩО: 267 165 102 633 900 30  
ВТОРИ СЕМЕСТЪР              
Задължителни дисциплини              
Практикум по превод - ІІ част
Научно-технически:
- наука и технологии;
- архитектура и строителство;
- екология и селско стопанство;
- медицина
72 0 72 168 240 8 изпит
Европейска културна история – I част 30 30 0 60 90 3 изпит
Европейска културна история – IІ част 30 30 0 60 90 3 изпит
Преводаческа практика ІІ част 10 0 10 50 60 2 изпит
Избираеми дисциплини              
Избираема дисциплина 3 15 15 0 45 60 2 курсов проект
Избираема дисциплина 4 15 15 0 45 60 2 курсов проект
Държавен изпит – защита на магистърска работа 0 0 0 300 300 10 ДИ
ОБЩО: 172 90 82 728 900 30  
               
ВСИЧКО: 439 270 184 1361 1800 60  

 

Списък с избираеми дисциплини

 • Писмен превод за европейските институции. Терминология и бази от данни
 • Приложни аспекти на преводната теория
 • Анализ на текста и дискурса
 • Увод в европейската интеграция
 • Управление на проекти и предприемачество
 • Бизнес етикет и протокол
 • Мултикултурализъм и медии
 • Междукултурни взаимодействия - въпроси и решения
 • Увод в устния превод
 • Основи на езикознанието. Лингвистична терминология
 • Превод за издателствата
 • Художествен превод
 • Език и култура. Езикова картина на света
 • Открита катедра (гостуващи лектори)

Държавни изпитни сесии

Първа държавна изпитна сесия – юни 
Втора държавна изпитна сесия – ноември