„ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ"

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: специалист по превод и интеркултурна комуникация

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър"

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация

ТАКСА: 900 лв. (по 450 лв. на семестър)

 

Магистърската програма по превод и интеркултурна комуникация е ориентирана към най-широк кръг от специалисти, придобили бакалавърска или магистърска степен в сферата на хуманитарните, обществените, техническите и естествените науки.

Целта на магистърската програма е да подготви висококвалифицирани преводачи и специалисти, които притежават базови знания в областта на процесите на комуникация и интеграция в европейски контекст.

Изисквания към кандидатите:

  • познаване на всички аспекти и стилистични равнища на българския език;

  • владеене на (най-малко) един чужд език: английски / италиански / немски / руски / френс­ки (равнище С1 според Общата европейска езикова рамка).

Всички кандидати полагат изпит по чуждия език, който се състои от следните три части:

  1. лексико-граматичен тест;

  2. четене с разбиране на текст с обществено-политически характер на чужд език за определено време;

  3. писмен превод от чуждия език на български.

Учебният план на програмата включва задължителни и избираеми учебни дисциплини. Като задължителен компонент е включена и осигурена практика в преводаческа агенция. Завършилите нефилологически специалности ще имат възможност да придобият базови филологически знания.

Практикумът по превод (английски / италиански / немски / руски / френс­ки) е разпределен в 2 части. Всяка част включва превод на текстове от специализирани области: част І – социално-икономически цикъл (общество и политика, масови комуникации; образование, изкуство и култура; право; бизнес и икономика), и част ІІ – научно-технически цикъл (наука и технологии; архитектура и строителство; екология и селско стопанство; медицина).

Лектори в програмата са висококвалифицирани преподаватели от Пловдивския университет и други висши училища, както и професионални преводачи от България и европейските институции. Обучението включва запознаване с възможностите за превод с помощта на съвременните информационни технологии.

Магистрантите ще имат възможност да кандидатстват за участие в преводаческите стажове на европейските институции. Обучението завършва със защита на магистърска дисертация. Завършилите биха могли да намерят реализация като преводачи и сътрудници в български и международни организации, а също като преподаватели, изследователи, социални работници в билингвална / мултилингвална среда.

 

Срок за провеждане на изпитите: 15.X.2013 – 20.X.2013 г.

Административен координатор на обучението е Светлана Попчева (e-mail: spoptcheva@abv.bg).

Ръководител на програмата е доц. д-р Юлиана Чакърова.